Amortyzacja środków trwałych otrzymanych w spadku lub darowiźnie

Zgodnie ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a – nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku, jeżeli:

– nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw,

– dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego,

– nabycie korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn,

– nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Z kolei na podstawie art. 23 ust. 9 przepisu ust. 1 pkt 45a lit. a nie stosuje się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nabytych w drodze darowizny, jeżeli darczyńca dokonywał odpisów amortyzacyjnych od tych składników.

W związku z powyższym, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych nieodpłatnie w drodze spadku, nawet jeśli były zwolnione z podatku od spadków i darowizn – mogą być kosztem podatkowym. Odnośnie darowizn zwolnionych z podatku od spadków i darowizn mogą być kosztem uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od tych składników, jeżeli darczyńca dokonywał od nich odpisów amortyzacyjnych. W takiej sytuacji obdarowany kontynuuje zasady amortyzacji dokonywane przez darczyńcę i są one kosztem podatkowym w działalności obdarowanego. Jeżeli darczyńca nie dokonywał odpisów amortyzacyjnych, a przedmioty darowizny był zwolniony od podatku od spadków i darowizn, wówczas odpisy od takiej darowizny nie są kosztem podatkowym.

Powyższa regulacja ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.

Powrót