Author: Kancelaria

Zrzeczenie się dziedziczenia to umowa zawarta w formie aktu notarialnego na podstawie której przyszły spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po przyszłym spadkodawcy. Spadkobierca ze spadkodawcą jeszcze za życia zawierają umowę mocą której wyłączają dziedziczenie. Co ważne – zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się.

W skład spadku wchodzą nie tylko aktywa, ale również długi spadkodawcy. Co do zasady wszystkie długi i zobowiązania spadkodawcy podlegają dziedziczeniu. Wyjątkiem są zobowiązania ściśle związane z osobą spadkodawcy np. wynikające z umowy o dzieło (np. spadkodawca zobowiązany był namalować obraz, zobowiązanie to nie wchodzi do spadku). Spadkobierca nie zawsze jednak odpowiada za wszystko co odziedziczył.

Akcesoryjność umowy poręczenia oznacza, że zobowiązanie poręczyciela zależy od istnienia wierzytelności, która zabezpiecza poręczenie.  W braku odmiennego uregulowania poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny (art. 881 k.c.), w konsekwencji stosujemy do niego regulacje zawarte w art. 372 k.c. zgodnie z którym przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia w stosunku do jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników oraz art. 375 § 3 k.c. zgodnie z którym wyrok zapadły na korzyść jednego z dłużników solidarnych zwalnia współdłużnika, jeżeli uwzględnia zarzuty, które są im wspólne. Regulacja ta obejmuje tylko rozstrzygnięcia na korzyść współdłużnika, ale nie obejmuje rozstrzygnięć zapadłych na korzyść wierzyciela.

Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabyty przez jednego z małżonków z majątku wspólnego wchodzi w skład tego majątku. Kwestia wykonywania praw korporacyjnych z tak nabytego udziału jest kwestią odrębną. Pomimo, że udziały nabyte przez jednego z małżonka ze środków z majątku wspólnego wchodzą do...