Czy udział w sp. z o.o. nabyty przez małżonka ze środków pochodzących z majątku wspólnego wchodzi w skład majątku wspólnego czy osobistego?

Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabyty przez jednego z małżonków z majątku wspólnego wchodzi w skład tego majątku. Kwestia wykonywania praw korporacyjnych z tak nabytego udziału jest kwestią odrębną. Pomimo, że udziały nabyte przez jednego z małżonka ze środków z majątku wspólnego wchodzą do tego majątku to wspólnikiem staje się tylko małżonek będący stroną czynności prowadzącej do nabycia udziałów (uchwała Sądu Najwyższego  z dnia 7 lipca 2016 r., sygn. akt: III CZP 32/16).

 

Powrót