Prawo cywilne

Zarówno środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego OFE, jak i kwoty składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowane na subkoncie ZUS, podlegają podziałowi w razie rozwodu. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w Postanowieniu Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 9 kwietnia 2019...

Jako osoby fizyczne – jako konsumenci jesteśmy bardziej chronieni. Biorąc coś na przysłowiową fakturę nasze uprawnienia/ochrona  są zdecydowanie zmodyfikowane, a nawet ograniczone w porównaniu do kupującego będącego konsument. Podobnie nasze uprawnienia nie są tak rozbudowane, jeżeli kupujemy coś od osoby fizycznej, a nie od przedsiębiorcy. Jeżeli...

Zasadą jest, że śmierć wspólnika spółki cywilnej prowadzi do wygaśnięcia stosunku, jaki łączył zmarłego z pozostałymi wspólnikami, a sytuacja spadkobierców upodabnia się do sytuacji występującego wspólnika, uregulowanej w art. 871 Kodeksu cywilnego. Śmierć wspólnika dwuosobowej spółki cywilnej skutkuje jej rozwiązaniem (spadkobiercy zmarłego wspólnika nie wchodzą...

Akcesoryjność umowy poręczenia oznacza, że zobowiązanie poręczyciela zależy od istnienia wierzytelności, która zabezpiecza poręczenie.  W braku odmiennego uregulowania poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny (art. 881 k.c.), w konsekwencji stosujemy do niego regulacje zawarte w art. 372 k.c. zgodnie z którym przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia w stosunku do jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników oraz art. 375 § 3 k.c. zgodnie z którym wyrok zapadły na korzyść jednego z dłużników solidarnych zwalnia współdłużnika, jeżeli uwzględnia zarzuty, które są im wspólne. Regulacja ta obejmuje tylko rozstrzygnięcia na korzyść współdłużnika, ale nie obejmuje rozstrzygnięć zapadłych na korzyść wierzyciela.