Prawo spadkowe

Czy według art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości nabytej do majątku wspólnego, w przypadku, gdy zbycie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym na podstawie dziedziczenia nastąpiło nabycie przez małżonka pozostałego przy...

Zasadą jest, że śmierć wspólnika spółki cywilnej prowadzi do wygaśnięcia stosunku, jaki łączył zmarłego z pozostałymi wspólnikami, a sytuacja spadkobierców upodabnia się do sytuacji występującego wspólnika, uregulowanej w art. 871 Kodeksu cywilnego. Śmierć wspólnika dwuosobowej spółki cywilnej skutkuje jej rozwiązaniem (spadkobiercy zmarłego wspólnika nie wchodzą...

Zrzeczenie się dziedziczenia to umowa zawarta w formie aktu notarialnego na podstawie której przyszły spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po przyszłym spadkodawcy. Spadkobierca ze spadkodawcą jeszcze za życia zawierają umowę mocą której wyłączają dziedziczenie. Co ważne – zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się.

W skład spadku wchodzą nie tylko aktywa, ale również długi spadkodawcy. Co do zasady wszystkie długi i zobowiązania spadkodawcy podlegają dziedziczeniu. Wyjątkiem są zobowiązania ściśle związane z osobą spadkodawcy np. wynikające z umowy o dzieło (np. spadkodawca zobowiązany był namalować obraz, zobowiązanie to nie wchodzi do spadku). Spadkobierca nie zawsze jednak odpowiada za wszystko co odziedziczył.