Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Co reguluje prawo administracyjne?

Prawo administracyjne normuje stosunki prawne, które powstają pomiędzy rożnymi podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Dodatkowo obejmuje również normy prawne określające zasady organizacji działania tych organów oraz wykonywane przez nie czynności. Normy które określa, wyznaczają strukturę organów administracji, ich zadania, a także prawa i obowiązki podmiotów stosunku administracyjno prawnego.

Kompleksowe usługi z zakresu prawa administracyjnego

Kancelaria oferuje usługi związane z decyzjami administracyjnymi, prowadzeniem i reprezentacją przed uprawnionymi organami i sądami administracyjnymi oraz pomocą prawną z zakresu prawa administracyjnego materialnego w tym między innymi: prawa budowlanego, ochrony środowiska, Ordynacji Podatkowej i innych.

Oferowane doradztwo i kompleksowa obsługa prawna z zakresu prawa administracyjnego to m.in.:

  • reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz agendami państwowymi;
  • sporządzamy i składamy wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego,
  • doradzamy i sporządzamy porady i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej;
  • sporządzamy i składamy wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych,
  • sporządzamy i składamy odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia wydane w toku postępowań administracyjnych,
  • dokonujemy w imieniu klientów wymaganych prawem zgłoszeń i zawiadomień;
  • sporządzamy i składamy wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych,
  • sporządzamy i składamy skargi oraz skargi nadzwyczajne oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • występujemy o wydanie koncesji lub zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • pozyskujemy w imieniu klientów niezbędne zaświadczenia z urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz urzędów skarbowych.

 

Kontakt