Prawo gospodarcze

 

Prawo gospodarcze

Co reguluje prawo gospodarcze?

Prawo gospodarcze to zbiór norm prawnych traktujących o funkcjonowaniu gospodarki państwa i stosunków gospodarczych pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi, a także między innymi podmiotami, które mogą być podmiotem stosunków gospodarczych. Prawo to dzieli się na dwie dziedziny: prawo publiczne i prawo prywatne:

 1. publiczne prawo gospodarcze definiuję funkcje państwa w gospodarce, określa swobodę działalności gospodarczej i precyzuje definicję obrotu gospodarczego w sferze stosunków między państwem a przedsiębiorstwami.
 2. prywatne prawo gospodarcze reguluje stosunki między poszczególnymi przedsiębiorcami oraz pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Prawo to obejmuje w szczególności przepisy określające rodzaje i funkcjonowanie spółek, czynności handlowe, prawo papierów wartościowych oraz wszelkie kwestie dotyczące upadłości.

Usługi z zakresu prawa gospodarczego i handlowego

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oferta kierowana jest zarówno podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i do spółek osobowych i kapitałowych. Doradztwo prawne polega na stałej obsłudze bądź incydentalnej pomocy.
W ramach świadczonych usług znajduje się m.in.:

 • stała obsługa prawna przedsiębiorców,
 • pomoc prawna w bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego
 • doradztwo prawne z zakresu zawierania i wykonywania umów w tym opiniowanie i sporządzanie projektów umów, sprawy związane z rozwiązaniem, wypowiedzeniem, odstąpieniem od umowy, kara umowna, opóźnienie i zwłoka, wynagrodzenie, zabezpieczenie, zastrzeżenia umowne i inne
 • postępowania rejestrowe i zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego – zakładanie spółek prawa handlowego
 • postępowanie upadłościowe, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • upadłość konsumencka
 • pomoc przy tworzeniu, przekształcaniu, likwidacji spółek – rejestracja spółek w KRS i dokonywanie wszelkich zmian w KRS
 • opracowywanie i opiniowanie aktów i umów korporacyjnych
 • przygotowanie i przebieg posiedzeń organów spółek
 • przygotowywanie projektów uchwał organów spółek
 • reprezentacja wspólnika na posiedzeniach organów spółek
 • odpowiedzialność spółki, wspólnika i organów spółki