Prawo karne

Jaki jest zakres prawa karnego materialnego, procesowego i wykroczeniowego

Prawo karne materialne

Prawo karne opiewa przepisy normujące kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary. Nawiązuje do takich terminów jak przestępstwo, kara, wina, czyn zabroniony czy okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną. Jest zbiorem czynów zabronionych oraz skutków prawnych w postaci kar i środków karnych, mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów prawa karnego.

Prawo karne procesowe

Prawo karne procesowe to zbiór norm prawnych realizujących przepisy prawa karnego materialnego. Reguluje głównie zasady dokonywania czynności procesowych oraz kształtuje treść praw i obowiązków organów procesowych, stron i innych uczestników postępowania. Postępowanie karne ma za zadanie ustalić, czy został popełniony czyn zabroniony oraz wykryć i pociągnąć do odpowiedzialności karnej jego sprawcę.

Prawo karne skarbowe

Prawo karne skarbowe dotyczy spraw związanych z naruszeniem interesów finansowych Skarbu Państwa.

Kompleksowe usługi z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i wykroczeniowego

W skład oferty naszej kancelarii w Będzinie wchodzi:

  • obrona osób podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przed Policją, Prokuraturą, Strażą Graniczną i innymi organami ścigania
  • obrona oskarżonych w sprawach karnych, karnych skarbowych oraz obwinionych w sprawach wykroczeniowych
  • obrona skazanych na etapie postępowania karnego wykonawczego w tym odroczenie i przerwa w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonywania kary, zawieszenie wykonywania kary, kara zastępcza, kara łączna, zatarcie skazania, system dozoru elektronicznego i inne
  • reprezentacja pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego
Kontakt