Rozwód a podział środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS i w OFE.

Zarówno środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego OFE, jak i kwoty składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowane na subkoncie ZUS, podlegają podziałowi w razie rozwodu.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w Postanowieniu Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie pod sygn. akt: V CSK 22/18 w którym czytamy. Posiadane środki na subkoncie ZUS, stanowiące zewidencjonowane tam składki, zgodnie z art. 31 § 2 pkt 4 KRO stanowią składniki majątku wspólnego małżonków.

Z kolei zgodnie z art. 40e ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963, ze zm.), zwaloryzowane kwoty składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowane na subkoncie, podlegają podziałowi m.in. w razie rozwodu. Podział ma być dokonany na zasadach określonych w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, dotyczących podziału środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych odsyła zatem w tym zakresie do ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1906 ze zm.), która w szczególności w art. 126 stanowi, że w razie rozwiązania małżeństwa członka otwartego funduszu emerytalnego przez rozwód, środki zgromadzone na rachunku członka funduszu, przypadające byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, są przekazywane w ramach wypłaty transferowej na rachunek byłego współmałżonka w otwartym funduszu. W świetle przywołanych przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczy to również składek zgromadzonych na subkoncie w ZUS.”

Podział umorzonych środków zgromadzonych w OFE przekazanych na subkonto ZUS

Zgodnie z art. 23 ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1717) w ramach reformy OFE fundusz umarzał 51,5 % jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku członka funduszu na dzień 31 stycznia 2014 r. i przekazywał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazane w tym przepisie aktywa o wartości odpowiadającej sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych (art. 23 ust. 1 i 2). Z kolei Zakład ewidencjonował na subkoncie ZUS wartość środków odpowiadających wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych (ust. 7). Posiadane środki na subkoncie ZUS również pochodzące z umorzenia, stanowiące zewidencjonowane tam składki, zgodnie z art. 31 § 2 pkt 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stanowią składniki majątku wspólnego małżonków.

W związku z powyższym podział umorzonych środków zgromadzonych w OFE i przekazanych do ZUS i zewidencjonowanych  na subkoncie ZUS dokonywany jest w oparciu o regulacje i na zasadach opisanych w pierwszej części niniejszego artykułu.

Powrót